Zmluva Člena Poroty

 Zmluva Člena Poroty 

  So zdvihnutou Pravou Rukou pred tromi (3) živými svedkami v Porotnom Zhromaždení, vlastnými slovami sľubujem nasledujúce pre Porotnú Zmluvu:

 „Vyhlasujem, že moje neodcudziteľné Práva má Domovská Moc. Pred Ľudovým Zhromaždením v tomto slobodnom a nezávislom národe=štáte sa pevne spolieham na Božiu Prozreteľnosť, budem podporovať, chrániť a brániť Prirodzené Bohom dané Práva a Slobodu obyvateľov slobodného a nezávislého štátu Slovensko. 

Za plného vedomia a svedomia a zo SLOBODNEJ Vôle s touto zmluvou súhlasím s tým, že prijmem a budem slúžiť ako člen Poroty slúžiaci Slovensku, Slobodného a Nezávislého národa = štátu.

 „Ja,  ……………………….sa slávnostne zaväzujem Zmluvou člena Poroty, že budem slúžiť v okrese , zákonne usadený v zemepisnej oblasti Slovenska, Slobodného a Nezávislého národa = štátu.

 Sľubujem, že budem delegovať moc z Neodňateľných Práv Domovskej Moci. Ak budem menovaná/ý alebo zvolená/ý do akéhokoľvek úradu slúžiacemu ľudu na Slovensku, Slobodného a Nezávislého národa= štátu a prijmem také poverenie, budem verne slúžiť tomuto úradu. Budem presadzovať, podporovať, zachovávať, chrániť a brániť svoju príslušnú Okresnú Zmluvu, Zmluvu v rámci Slovenska, Slobodného a Nezávislého národa=štátu, Vyhlásenie Nezávislosti a Listinu Práv. Budem vykonávať a plniť všetky povinnosti člena Poroty a spravovať zákony tohto Slobodného a Nezávislého národa= štátu vo vzťahu k jeho ľuďom verne, nestranne, pokojne, čestne a nikdy v rozpore so Zákonom Všemohúceho Boha. Nikdy nebudem prezentovať nikoho prostredníctvom závisti, nenávisti, zloby, žiadostivosti alebo zlej vôle a nechávať nikoho nezastúpeného zo strachu, priazne, náklonnosti, odmeny alebo podnecovania. Budem vyšetrovať bez obmedzení všetky poznatky, ktoré mi boli podané nestranne, pričom budem zachovávať mlčanie o rokovaniach za každých okolností v tajnosti na ochranu Ľudí.

Slávnostne vyhlasujem, že to všetko urobím podľa svojich najlepších schopností a porozumenia ako posvätnej zmluvy medzi mnou a ľuďmi, ktorým budem slúžiť v tomto slobodnom a nezávislom štáte, a Všemohúcim Stvoriteľom, tak mi pomáhaj Boh.”

error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)