Zhromaždenia

                                                    

Zápis z 1. zhromaždenia ĽZŽĽ  v Lučenci  10.7.2021 

      P R O G R A M

      1. zhromaždenia Živých ľudí Slovenska     dňa 10.7.2021 v Lučenci

               1. Prezentácia                                                                                          

               2. Privítanie, otvorenie (S. B. )                                                       

              3.  Živí ľudia a smerovanie k slobode (Kika) 

              4. Globálny plán obnovy a zhromaždenie Živých ľudí (Vezuel)             

              5. Diskusia                                                                                                   

              6.  prestávka                                                                                                   

              7. vytvorenie centrálnych  štruktúr ZŽĽ a  v okresoch Slovenska (S.B.)

               8. Signovanie dokumentov ZŽĽ Slovenska   (A.K., M.B.)                         

               9. ukončenie ) ĽZŽĽ Slovenska                                                                    

1. prezencia : podľa prezenčnej listiny v prílohe č.1

                         Počet prítomných : 59                                   potvrdené podpisom : B.

2. Všetkých zúčastnených privítala a zhromaždenie otvorila  S. Bornayová, v  krátkosti hovorila o genéze vzniku  aktivity  Ľudového Zhromaždenia Živých ľudí a jej smerovaní a perspektívach. Vysvetlila dôvody, ktoré  k nej viedli, a to najmä masívne porušovanie ľudských práv, korupciu viažucu sa na sféru politiky v zákonodarnej aj výkonnej zložke,  kriminálne pozadie ľudí vo vedení krajiny, ničenie životného prostredia, drancovanie a rozpredávanie prírodných zdrojov, krajiny, ničenie zdravia obyvateľstva, zanedbávanie vzdelania mladej generácie,  a ruinovanie ľudských životov a rodín prostredníctvom ekonomiky a nesprávnych a tendenčných rozhodnutí. 

Ďalej predstavila menovite všetkých zakladateľov ĽZŽĽ, ktorí toto prvé zhromaždenie administratívne a logisticky pripravili .

Potom navrhla, aby zhromaždenie rokovalo podľa predloženého programu, alebo navrhlo doplnky.

Doplnenie programu nebolo navrhnuté a preto bol jednomyseľne schválený vyššie uvedený program.

4. Pretože K.L.  mala meškanie,  bol zamenený v poradí bod 2 a 3 a slovo bolo odovzdané Vezuel, ktorá oboznámila s podstatou procesu vzniku ĽZŽĽ a s nadväznosťou na Globálny plán obnovy Zeme.

3. K.L.  zoznámila prítomných s problematikou lodného práva, súvislostí smerujúcich k vytvoreniu zmlúv s občanmi a faktické zotročenie  rámci štátnych systémov a o možnostiach vymanenia sa z tohto systému. Načrtla možnosti, pretože individuálny spôsob je právne veľmi náročný a málokedy úspešný . 

5. Diskusia

6. prestávka

7. S. Bornayová vysvetlila potrebu existencie niektorých orgánov Ľudového zhromaždenia, ktoré budú pracovať medzi dvoma zhromaždeniami a navrhla zloženie Veľkej poroty v počte 30 členov a náhradníkov. Títo boli po krátkej diskusii a malej obmene navrhovaných schválení jednomyseľne. Zoznam v prílohe  č.3

Rovnako boli zvolení aj okresní koordinátori za prítomné okresy a poverenia im budú vydané po zasadnutí prvej Veľkej Poroty. ( príloha zápisu č.4 )

8. Boli prečítané základné dokumenty ĽZŽĽ : – Deklarácia neodňateľných Práv Pôvodnej Moci   

                                                                                   v slovenskej aj anglickej verzii a

  • Zmluva  Člena Veľkej Poroty, v slovenskej aj anglickej verzii

a následne boli zvolení členovia postupne vyzvaní na podpis oboch jazykových mutácií.

9.  Po procese signovania bolo 1. Zhromaždenie ĽZŽĽ ukončené a rozpustené do nasledovného zhromaždenia.

Zápis urobila : S. Bornayová

Dňa 11.07.2021 v Rimavskej Sobote              

Overovateľ   :    A.Krnáčová


error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)