Oznámenie pre  Súdny Dvor v Haagu

My ľudia, živí, dýchajúci, z mäsa a kostí, muži a ženy, z národného štátu na Európskom kontinente, známy ako Slovenská republika, týmto vyhlasujeme a oznamujeme svetu.

     My slobodní ľudia sme sa zhromaždili cez národné občianske združenie Ľudové Zhromaždenie Živých Ľudí a ratifikovali sme zvrchovanú ústavu pre svoju vlastnú správu, vyhlasujúc  svoju vlastnú občiansku správu nezávislosti, slobody a všetkej moci, jurisdikcie a práva  vôľou ľudí Slovenskej republiky.

     Zhromaždili sme sa s cieľom vrátiť nášmu národu pôvodnú ústavu, právo, poriadok a hodnoty.

     K skutočnej viere a zámeru slobodných ľudí podľa Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918, kde sa účastníci prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov, Washingtonskej deklarácie z roku 1918 a Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky z roku 1992, ktorým  sa tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť naplnilo a tak deklarovalo prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie.

     Ďalej odvolávajúc sa na Listiny základných práv a slobôd ako ústavného dokumentu, uvedeného ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia ČSFR č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej aj „ústavný zákon č. 23/1991 Zb“)  upravujúceho katalóg základných práv a slobôd, v ktorých je úprava základných práv a slobôd obsiahnutá v samostatnom ústavnom dokumente, postavenom na právnom základe Deklarácie práv človeka a občana prvej francúzskej ústavy z roku 1791.

     Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých slobodných ľudí. Toto vyhlásenie pochádza od slobodných ľudí a je pre slobodných ľudí.

     Týmto oznamujeme, že ustanovujeme naše právo občianskej autority získať späť našu slobodu správy od akéhokoľvek uzurpovania moci ľudí v štruktúre obyčajového práva tak, aby sa navždy vylúčila existencia štátnych a miestnych korporácií v akomkoľvek postavení, ktoré sa nezákonne vydávajú za pôvodnú zvrchovanú štruktúru vlády.

     Ľudové Zhromaždenie Živých Ľudí, nachádzajúce sa na geografickom území Slovenska, slobodný a nezávislý národ = štát splnilo všetky podmienky na uznanie medzinárodným spoločenstvom slobodných nezávislých národov = štátov.

     Ľudové Zhromaždenie Živých Ľudí bolo založené 10.júla 2021 zhromaždením a zvolením Veľkej poroty.

     Ľudové Zhromaždenie Živých Ľudí  bolo založené v 8 krajoch – counties (100%) a 56 okresoch  (75%).

     Verejné oznámenie bolo doručené na  pošty Slovenskej republiky v počte 381 jednotlivých poštových úradov.

     Verejné oznámenie v krajoch – counties bolo zverejnené verejným čítaním pred všetkými krajskými súdmi – 8 x ( 100%).

     Verejné oznámenie bolo doručené listom všetkým predsedom samosprávnych krajov – 8 x (100%).

     Verejné oznámenie ústredným orgánom bolo zrealizované registráciou občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR.

     Verejné oznámenie v tlači a médiách – v prílohe č.1.

Na webovom sídle – Ľudové Zhromaždenie Živých Ľudí –  https://nzosr.sk/

UNC –  https://www.unitednewschannel.org/de-jure-assembles  , You Tube.

Rozhlasové relácie – https://nzosr.sk/press/

     My ľudia Slovenskej republiky oznamujeme, že sa chceme dištancovať od akýchkoľvek národných vzťahov s MMF, Svetovou bankou, Európskou centrálnou bankou, Organizáciou Spojených národov, WHO, NATO a  všetkými ostatnými takýmito organizáciami, ako aj od všetkých bremien a nárokov, spojených s korporáciou Slovenská republika, ktoré nikdy neboli vytvorené, sankcionované alebo autorizované podľa vôle slobodných ľudí Slovenskej republiky.

Nech je týmto apelačným autogramom Nebo a Zem jedným večným svedkom.

Potvrdené a podpísané v mene Boha Všemohúceho:     Tento dokument bol vyhotovený v dvoch jazykových mutáciách – slovensky a anglicky a ratifikovaný 4 slobodnými občanmi Slovenskej republiky, zástupcami a reprezentantami Veľkej poroty  Ľudového Zhromaždenia Živých ľudí za prítomnosti svedkov z milosti Boha Všemohúceho.


Notice  for the Court  of Justice  in Hague

      We the people, the live, breathing flesh and blood men and women, of the nation state on the continent of Europe, known as the Slovak Republic, hereby declare and give Notice to the World herewith that;

      We free people have assembled through the national civic assembly People´s Assembly of Living Men and Women, having ratified a sovereign constitution for its own governance, declaring its own civil authority of independence, freedom and every power, jurisdiction and right, by the will of the people of the Slovak Republic.

We have assembled with the purpose to return our Nation to its original Constitution, law, order and values.

According to the true belief and intention of the free people under the Declaration of the Slovak Nation of October 30, 1918, where the signatories signed up for the right of self determination of nations, the Washington Declaration of 1918 and The Slovak National Council’s Declaration of Independence of the Slovak Nation of 1992 by which the thousand years’ struggle of Slovak Nation for independence (“self-standing”) has been fulfilled and the natural right of the Slovak nation for self-determination has been declared.

Further referring to the Charter of Fundamental Rights and Freedoms as a constitutional document referred to in the Constitutional Act of the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federative Republic no. 23/1991 Coll., which lists the Charter of Fundamental Rights and Freedoms as a constitutional law of the Federal Assembly of the Czech and Slovak Federative Republic (hereinafter also “Constitutional Act No. 23/1991 Coll.”) regulating the catalog of fundamental rights and freedoms, which contains rights and freedoms  in a separate constitutional document based on the legal basis of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of the first French Constitution of 1791.

Acknowledging the right of nations to self-determination, we declare that we as well want to shape freely the way and form of national and state life, while respecting the rights of all free people. This statement comes from free people and it is for free people. 

We hereby give Notice that we mandate our right of civil authority to reclaim our freedom of governance from all usurpation of our power in the structure of common law, so as to eliminate forevermore the existence of state and local corporate entities in any position illegally impersonating the original sovereign structure of government.

The People’s Assembly of Living Men and Women, located in the geographical territory of Slovakia, a free and independent nation = state has met all the conditions for recognition by the international community of free independent nations = states.

     The People’s Assembly of Living Men and Women was established on 10 July 2021 by the Assembly and the election of the Grand Jury.

     The People’s Assembly of Living Men and Women was founded in 8 counties – counties (100%) and 56 districts (75%).

     Public notice delivered to post offices of the Slovak Republic – 381 post offices.

     Public announcement in regions – counties – public reading before all regional courts – 8 times (100%).

     Public announcement by letter to all Chairmen of self-governing regions (counties)  – 8 times (100%).

     The public notification to the central authorities was made by registering a civic assembly with the Ministry of the Interior of the Slovak Republic.

     Public announcement in the press and media – in Annex No.1.

     On the website – People’s Assembly of Living Men and Women – https://nzosr.sk/

UNC – https://www.unitednewschannel.org/de-jure-assembles, You Tube.

Radio shows – https://nzosr.sk/press/

We, the people of the Slovak Republic, give Notice we intend to disavow any national affiliations with the IMF, the World Bank, the European Central Bank, United Nations, WHO, NATO and all other such organizations, as well as all encumbrances and claims associated with the corporate Slovak Republic, which were never created, sanctioned, or authorized according to the will of the people of the Slovak Republic.

May Heaven and Earth be One Eternal Witness this day.

Affirmed and autographed by appellation in Grace centered in Almighty God:This document has been issued in two language versions – Slovak and English and has been ratified by  4 free citizens of the Slovak Republic, reprezentaties of  the Great Jury of the People´s Assembly of Living Men and Women  in the presence of witnesses in Grace of Almighty God.

error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)