Veľká Porota

Veľká porota ĽZŽĽ

1. Je najvyšším orgánom ĽZŽĽ medzi dvoma zhromaždeniami s rozhodovacími právomocami.

2. Volí sa v počte 30 členov a 10 náhradníkov.

3. Volí sa na dobu 3 rokov.

4. Členstvo sa posúva voľbou na nových kandidátov, ale nie na rodinných príslušníkov.

5. Členov Veľkej poroty volí spravidla Zhromaždenie ŽĽ, v prípade vyčerpania náhradníkov môže týchto  zvoliť z návrhov členov poroty samotná Veľká porota. Takto zvolení náhradníci budú pracovať do obdobia ukončenia 3 ročného volebného obdobia celej Veľkej poroty. 

6. Najpozdejšie mesiac pred uplynutím volebného obdobia bude zvolané zhromaždenie ŽĽ, ktorí zvolia nasledujúcu Veľkú porotu a 10 náhradníkov.

7. Členovia vo výkone kolektívne rozhodujú o všetkých náležitostiach, týkajúcich sa 

  • ĽZŽĽ
  • Povereniach okresných koordinátorov ( poverení aj zrušení poverenia)
  • V prípade akútnej potreby o volení náhradníkov VP 
  • O administratívnych úkonoch
  • O zvolaní zhromaždení ( min. 1x ročne)
  • O tlačových výstupoch
  • O programoch aktivít
  • O odborných skupinách
  • O získavaní a použití finančných prostriedkov
  • Komunikujú so zakladateľmi, domácimi aj zahraničnými partnermi

8.  Veľká Porota je uznášaniaschopná 2/3 prítomnosťou členov

     Veľká porota rozhoduje 2/3 súhlasom alebo nesúhlasom prítomných členov

9. Členstvo vo  Veľkej porote zaniká  : 

– vzdaním sa člena členstva v ĽZŽĽ

– vzdaním sa člena členstva vo VP

– odvolaním Veľkou porotou 

– preukázaným porušením hodnôt, na ktorých je ĽZ postavené

10. Veľká porota zasadá 1x za 2 týždne vždy v utorok


Štruktúra ĽZŽĽ

Ľudové zhromaždenie Živých ľudí  –  najvyšší orgán

Veľká porota – 30 členov + 3 náhradníci, rozhodovací a výkonný orgán

Krajské zhromaždenie Živých ľudí – okresní koordinátori kraja

Menšia veľká porota (K) – 13 členov

Okresné zhromaždenie Živých ľudí – členovia z daného okresu

Menšia veľká porota (O) – 13 členov


 Prvá zvolená Veľká porota vzišla na 1. zhromaždení v Lučenci 10.7.2021

Nasledovná Veľká porota bude zvolená tak, aby mohla začať pracovať od 10.7. 2024.


1. zasadnutie Veľkej poroty

                               23.7.2021

1. Rozhodnutie  : Veľká porota hlasovala o poverení okresných koordinátorov a ich pôsobení v okresoch                               

                                                         hlasovaním prijaté

2. Rozhodnutie  : Veľká porota rozhodla o spôsobe hlasovania vo všetkých orgánoch ĽZˇŽĽ – vo Veľkej porote, v okresných skupinách, v odborných skupinách : 2/3 väčšina prítomných  

                                                         hlasovaním prijaté

3. Rozhodnutie : Veľká porota rozhodla o svojich pravidelných stretnutiach cez videokonferencie najmenej 2x mesačne

                                                         hlasovaním prijaté


 


2. zasadnutie Veľkej poroty

                                                 6. augusta 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov okresov : Poltár, Žiar nad Hronom, Myjava, Skalica, Zlaté Moravce, Považská  Bystrica, Bytča

                                                             hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie : urobiť prípravy grafiky na zadanie na pečať ĽZŽĽ

                                                             hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie : zverejniť výzvu na spolupracovníkov pre neobsadené  okresy                

                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie : audiozáznamy  bude technicky trvalo zabezpečovať M. Bača

                                                                      hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : zasadací deň Veľkej poroty sa mení z piatka na utorok 2x v mesiaci 

                                                            hlasovaním prijaté             

         


 3. zasadnutie Veľkej poroty

                                                 17. augusta 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov okresov : Tvrdošín, Dolný Kubín, Revúca, Hlohovec, Púchov, Námestovo, Veľký Krtíš

                                                                                   hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   ruší poverenie doterajšej OK Púchov (K.K.)

                               Súhlasí s nástupom náhradníka člena VP (P.G.) za Levice

                                                                                   hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :  prijala rozhodnutia týkajúce sa činnosti a kreovania Veľkej poroty, zverejnenie bude na webstánke ĽZŽĽ

                                                                                 hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie : urobiť grafiku so symbolom Kriváňa na zadanie na pečať  ĽZŽĽ

                                                                    hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : prijala ako základnú metodickú pomôcku pre tvorbu Globálneho plánu obnovy v regiónoch „Petrin  odborný program“ POP 

                                                                                 hlasovaním prijaté      

6. rozhodnutie  : prijala informáciu o vzniku UNC  s možnosťou zúčastniť sa na tvorbe spravodajstva za Slovensko – článkami aj videami. 

7. rozhodnutie : do 29.8.  nahlásia okresní možnosť uverejniť v regionálnej okresnej alebo inej tlači a médiách oznam o založení ĽZŽĽ.           

       


 4. zasadnutie Veľkej poroty

                                                 31. augusta 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov okresov : Spišská Nová Ves, Čadca, Dunajská streda                                                                                      

                                                                                    hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :  poveruje okresných koordinátorov zvolať do 25.9. okresné zhromaždenia a zvoliť pozície : moderátor, zapisovateľ a člen Menšej Veľkej poroty  ( podľa súčasných počtov v okresoch a postupne dopĺňať najmä MVP do počtu 13), zo zhromaždenia vyhotoviť zápisnicu a poslať na admin. mail

                                                                                   hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :   poveruje okresných koordinátorov organizačne zabezpečiť vylepenie a nafotenie tlačovej správy na pošty v okresoch, foto zaslať na mail admin. alebo mail,  zverejnený na stránke

                                                                                 hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  poveruje ved. zakladateľského procesu (S.B.) vytvoriť pravidlá práce Zhromaždenia a uverejniť na webstránke do konca septembra 2021                                                     

hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : prijala ako základnú metodickú pomôcku pre tvorbu Globálneho plánu obnovy v regiónoch „Petrin  odborný program“ POP 

                                                                                 hlasovaním prijaté      

7. rozhodnutie : žiada preposlať negatívne maily a listy  – odmietnutia na zverejnenie tlačovej správy v jednotlivých médiách – ak sú k dispozícii (S.B.)                              

                                                                     


5. Zasadnutie Veľkej Poroty

                                                         14.9.2021 o 19.00

1. Prezencia, otvorenie

2. Okresní koordinátori – zmeny

                                           –  kreovanie okresných štruktúr, zápisy, rozdelenie pozícií

                                           verejné oznámenie – pošty

3. Krajské (župné) zhromaždenia

4. Iné – peňažné dary

           prihláška

          formulár zápisnice

5. Záver, rozhodnutia

S.B.


6. Zasadnutie Veľkej poroty

                                                28. septembra 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov do 12. októbra 2021  doručiť SB zápis z okresného zhromaždenia,  dokončiť umiestnenie tlačových správ na pošty v okrese a fotografie zaslať SB

                                                                                  hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   ruší poverenie okresnej koordinátorky okresu Martin Zuzany K. berie na vedomie jej zrušenie členstva v ĽZŽĽ

                                                                                  hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :  poveruje okresné koordinátorky v okresoch Banská Štiavnica ( M.F.) a Nové Zámky (D.B.)

                                                                                   hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  poveruje okresných koordinátorov v jednotlivých krajoch po dohode zvolať do 2.11.2021 župné zhromaždenie na kreovanie pozícií a MVPž, urobiť zápis a ten doručiť (S.B), Osobná prítomnosť niekoho zo zakladateľov bude po vzájomnej dohode   možná                                       

                                                                                   hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : Okresní koordinátori do 31.10.2021 zašlú aktualizovanú člen. základňu s údajmi, resp. zabezpečia vyplnenie prihlášok cez webstránku (nzosr.sk) S.B.

                                                                                    hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : ĽZŽĽ zriaďuje Detskú radu Midgardu Slovenska a poveruje A. Kontuľovúprípravou a moderovaním skupiny

                                                                                    Hlasovaním prijaté


   7. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                 14. októbra 2021

1. rozhodnutie : Veľká porota poveruje J. Gallíka pozíciou Moderátora Krajského zhromaždenia ŽĽ v Prešove a pozíciou Zapisovateľa Krajského zhromaždenia ŽĽ P. Kontuľa v Prešove, zvolených na 1. Krajskom Zhromaždení v Prešove                                                                     

hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   ruší poverenie 1. okresnej koordinátorky okresu Zlaté Moravce A. Kráľovičovej  a berie na vedomie jej zrušenie členstva v ĽZŽĽ a tiež ruší poverenie okresnej koordinátorky okresu Bánovce  nad Bebravou M. Eibenovej             

                         hlasovaním prijaté

                                                               

3. rozhodnutie :  poveruje B. Slobodovú na pozíciu okresnej koordinátorky v Senici         

                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :prijala informáciu o zhotovení Veľkej pečate a pečiatky ĽZŽĽ            

                                   hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : poveruje členov Veľkej poroty, aby – doručili menné návrhy na pozíciu moderátora ĽZŽĽ/VP, moderátora Pro Tempore ĽZŽĽ/VP, Zapisovateľa, Zapisovateľa Pro Tempore, Marshala, Afirmátora do 26. novembra 2021 k rukám moderátorky Pro Tempore S.B.

                                                                                     hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie  : prijala informáciu o stave tvorby  Detskej rady Midgardu Slovenska od  A. Kontuľovej   

                                                                                     Hlasovaním prijaté                                                       


8. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                26. októbra 2021

1. rozhodnutie : Veľká porota poveruje Vladimíra R. pozíciou Moderátora Krajského zhromaždenia ŽĽ v Banskej Bystrici, Dušana S. pozíciou moderátora Pro Tempore,   pozíciou Zapisovateľa Krajského zhromaždenia ŽĽ v Banskej Bystrici Janu P., zapisovateľa Pro Tempore Jakuba K., pozíciou maršala Krajského zhromaždenia ŽĽ v Banskej Bystrici  Júliusa R. zvolených na 1. Krajskom Zhromaždení Banskobystrického kraja vo Zvolene 23.10.2021                                                                    

hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   stanovuje termín na doručenie návrhov na pozície moderátor, moderátor Pro Tempore, zapisovateľ, zapisovateľ Pro Tempore a maršal od všetkých členov VP do 10. novembra 2021 k rukám moderátora Pro Tempore S.B.                                                            

                                                                                         hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie : Veľká Porota rozhodla o novej frekvencii svojich zasadnutí – ruší sa dvojtýždňové zasadnutie a počínajúc nasledovným dňa 23. Novembra 2021 bude v mesačnom odstupe v utorok o 19.00 hod. 

                                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  žiada v novembri ukončiť okresné zhromaždenia a poslať zápisy z nich k rukám moderátorke Pro Tempore S.B.                                            

                                                                                   hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : do konca novembra ukončiť krajské zhromaždenia ŽĽ a poslať zápisy z nich  a videonahrávky čítania Verejného oznámenia k rukám moderátorky Pro Tempore S.B.

                                                                                     hlasovaním prijaté

                                                                                     Hlasovaním prijaté                                                      


  9. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                23. novembra 2021

1. rozhodnutie :  VP prijala nominácie na pozície : 

 Moderátor : S. Bornayová, B. Muríň, Robert Jaslovský, Vezuel, C. Kuric, 

Moderátor Pro tempore : Trismegistos, A. Gašparová, . Rovňan, B. Muríň, Vezuel 

Zapisovateľ : A. Krnáčová, Kika L., Kováč, L. Baladka, M. Grežo, Chromiaková 

Zapisovateľ Pro tempore : Chromiaková, P. Kontuľ, M. Bača, L. Baladka

Maršal : P. Repa, Kika L, Vezuel, C. Kuric, D. Stanislav

Afirmátor : M. Klimeková, V. Žuchová, M. Roubalová,A.Krnáčová

                                                                                      hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   prijala zápisy z okresných zhromaždení : Bardejov, B. Bystrica, Detva,, Hlohovec, Ilava, Košice, Kežmarok, Lučenec, Martin, Michalovce, Myjava, Pezinok, Piešťany, Poltár, Prešov, Prievidza, Topoľčany, Trnava, Vranov, Kysucké Nové Mesto, Nové Mesto/Váhom, R. Sobota, Ružomberok, Zvolen, Žilina

Od okresov : Revúca, Košice-okolie, L. Mikuláš, Brezno, Levice, Poprad, Žiar nad Hronom, Žarnovica, B. Štiavnica, Snina, Bytča, Senica, Dolný Kubín, Námestovo, Bratislava, Veľký Krtíš, Trenčín,Topoľčany, Tvrdošín, Spišská Nová Ves, Dunajská Streda, Čadca, Trebišov, Nitra, Púchov  zápisy doručené   n e b o l i 

                                                                                         hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie : Veľká Porota prijala zápisy krajského zhromaždenia  B. Bystrici a v Prešove, zvoleným členom budú doručené poverenia elektronicky do zasadnutia nasledujúcej VP

                                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  žiada v novembri ukončiť krajské zhromaždenia a poslať zápisy z nich a čítanie verejného oznámenia  k rukám moderátora                                            

                                                                                   hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : Veľká Porota poveruje moderátora a ďalších napísaním listu všetkým ústavným činiteľom s otázkami vo veci Slovakia Limited ( do zasadnutia nasledujúcej VP) a následne aj s odpoveďami zverejniť na webstránke NZOSR

                                                                                     hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : poveruje Ľubomíra Žolnu pozíciou okresného koordinátora v okrese Humenné a zostavením pracovného tímu z členskej základne11. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                21. decembra 2021

1. rozhodnutie :  VP prijala rozhodnutie 

1. prikladať vyhlásenie o mlčanlivosti k prihláške a povereniu na volenú pozíciu,

2.zverejniť pravidlá vzniku a zániku členstva v LZŽĽ a jeho orgánoch na webstránke

                                                                                      hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   prijala ďalšie zápisy z okresných zhromaždení :Revúca, Košice – okolie, Levice, Veľký Krtíš, B. Štiavnica, Snina, Trenčín, Nitra

Od okresov : L. Mikuláš, Brezno,  Poprad, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Bytča, Senica, Dolný Kubín, Námestovo, Bratislava,Topoľčany, Tvrdošín, Spišská Nová Ves, Dunajská Streda, Čadca, Trebišov, Púchov  zápisy doručené   n e b o l i                                                                                     

3. rozhodnutie : Veľká Porota volí členov Veľkej poroty nasledovne : Petra Koníková ( Myjava), Michal Grežo (Nitra), Pavol Repa ( Veľký Krtíš ) a náhradníkov : Galíková (Žilina) 

                                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  Veľká porota zbavuje mandátu člena Veľkej poroty nasledovných : Adela Hutková (L. Mikuláš), Iveta Karabová (Vranov nad Topľou) a Slavomíra Meľuchová ( Prešov).  Vyhlasuje zmluvu člena Veľkej  poroty za zrušenú a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                   hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : Veľká Porota odvoláva poverenie okresného koordinátora nasledovným : Adela Hutková v okrese Liptovský Mikuláš, Iveta Karabová v okrese Vranov nad Topľou, Slavomíra Meľuchová v okrese Prešov, Jakub Katreniak v okrese Detva a Martin Kováč v okrese Hlohovec.                                                                                                

                                                                                              hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : poveruje Petra Záhoru pozíciou okresného koordinátora v okrese Hlohovec a Petra Balážiho v okrese Dunajská Streda a zostavením pracovného tímu z členskej základne

7. rozhodnutie : Veľká porota prijala zápisy, čítania verejného oznámenia a voľbu v zakladajúcich krajských zhromaždeniach nasledovne : Žilina, Trnava, Trenčín – chýbajúca dokumentácia bude doložená obratom.

7. rozhodnutie : nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 18. januára 2022 o 19.00


12. Zasadnutie Veľkej poroty :                                                                                                                  

1. rozhodnutie :  Veľká Porota zbavuje mandátu členov Veľkej poroty nasledovne:              

                               – Petra H.

                               – Annu W.

                               – Janu H.

                               – Miroslavu E.

Vyhlasuje zmluvu člena Veľkej  poroty za zrušenú a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                      hlasovaním prijaté     

2. Veľká Porota volí  členov Veľkej poroty nasledovne :                                                                                                            3. rozhodnutie : Veľká Porota  odvoláva poverenie okresným koordinátorom : 

                              – Petrovi H.

                              – Miroslave E.

                              – Anne W.

                              – Jane H.

                              – Eve P.

                              –  Miroslav F.

                             – Hrmel

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

4. rozhodnutie : Veľká Porota  poveruje pozíciou  okresný koordinátor  v okresoch : Košice, Námestovo, Liptoský Mikuláš, Šaľa

                                                                                    hlasovaním prijaté      

5. rozhodnutie : Veľká porota berie na vedomie založenie krajského zhromaždenia a  voľbu krajských orgánov ĽZŽĽ Slovenska

6. rozhodnutie  :  Veľká porota prijala nomináciu a zvolila na pozíciu 

                                 zapisovateľa Veľkej poroty : Vladimíra R.

                                                                                    hlasovaním prijaté

7. rozhodnutie : Veľká porota prijala informáciu o zriadení pracovných tímov, zostavených z členov ĽZŽĽ :

 Tím pre spracovanie organizačného poriadku 

 Tím pre zahraničné kontakty  

 Tím pre GPO

Tím pre médiá 

Tím pre prípravu obyčajového práva

Tím pre Time Line

8. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 22. februára 2022 o 19.00


13. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                22. februára 2022

1. rozhodnutie :  Veľká Porota zbavuje mandátu členov Veľkej poroty nasledovne:       

                                                     Evu A.  , Žarnovica   

Vyhlasuje zmluvu člena Veľkej  poroty za zrušenú a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                      hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :  

   Veľká Porota  odvoláva poverenie okresným koordinátorom : 

                              Eva A., Žarnovica

                              Ľubomír Ž., Humenné

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :     Veľká Porota  poveruje pozíciou  okresný koordinátor :      

                                  Eleonóra S., Senec

                                  Andrea H., Galanta

                                  Jana F., Prešov

                                  Katarína K., Vranov nad Topľou

                                  Iveta K., Košice II.

                                  Anna M., Partizánske

                                  Marcela R., Poprad

                                                                                    hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : 

Veľká porota vylúčila z členstva  p. M. Boldiš . a J. Karabínovú .

                                                                                      hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie  :  

Veľká porota berie na vedomie doručenie Zápisu Slovenska do Siení Amenti

7. rozhodnutie  :  

Veľká porota berie na vedomie informáciu o pracovných skupinách, ktoré začali svoju činnosť vo februári : PS pre OP a interné predpisy, PS ObP, PS GPO, PS DOB, PS TL                                                                                    

8. rozhodnutie  :  Veľká porota berie na vedomie správu o stave finančných prostriedkov ĽZŽĽ za rok 2021 ( S. B.)                                                                                  

9. rozhodnutie : Veľká porota prijala rozhodnutie o minimálnom členskom príspevku ročne 5,- eur na účet občianskeho združenia SK66 7500 0000  0040 26507852, (ČSOB) , splatnosť marec 2022 a novým členom priebežne.  Príjem prípadných dobrovoľných darov na rovnaký účet s poznámkou meno / dar.                                                                                                                                                                                                

10. rozhodnutie :

Veľká porota prijala odporúčania na nasledujúce krajské zhromaždenia a úlohy, ktoré je potrebné v nich vykonať. Termín do 15. Marca 2022, zodpovední krajskí moderátori. Uložila pripraviť krajské zhromaždenia v kraji Bratislava a Košice do 20.3.2022.

11. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 15. marca 2022 o 19.00

                                                                                                                                          zapísala :  Bornayová     

         


14. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                15. marca 2022

1. rozhodnutie :  

   Veľká Porota  odvoláva poverenie okresným koordinátorom : 

                              Marcela  R, Poprad

                              Dominika B., Nové Zámky

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                    hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie : Veľká Porota  poveruje pozíciou  okresný koordinátor

                              Kornélia K., Poprad

                              Michael N., Nové Zámky  

                                                                                    hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :  Veľká porota  prijala Pravidlá vzniku a zániku členstva a štruktúru ĽZŽĽ, zverejnené budú na webstránke ĽZŽĽ a na účtoch ĽZŽĽ Telegram, do platnosti vchádzajú 15. marca 2022 počínajúc

                                                                                      hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :   Veľká porota poveruje Petru D.  doplnením informácií o členskom príspevku a nových platných Pravidiel o vzniku a zániku členstva … na webstránku ĽZŽĽ  

5. rozhodnutie : Veľká porota poveruje S.B. rozdistribuovaním 3 stranových členských prihlášok pre okr. koordinátorov / moderátorov, ktoré členovia príležitostne vyplnia a ostanú s originálnym podpisom v agende okresného zhromaždenia

6. rozhodnutie  :  Veľká porota žiada krajských moderátorov, aby zabezpečili v svojich okresoch zvolanie 1. Zakladajúceho okresného zhromaždenia a doručili z neho zápisnicu k rukám ved. zaklad.procesov

Okresy bez zápisnice : Skalica, Senec, Komárno, Senica, Malacky, Tvrdošín, Čadca, Dolný Kubín, Považská Bystrica, Púchov, Partizánske, Žarnovica, Krupina, Žiar nad Hronom, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta

7. rozhodnutie  :  Veľká porota poveruje okresných moderátorov/ koordinátorov bratislavského kraja na zvolanie zakladajúceho krajského zhromaždenia bratislavského kraja v termíne do 30. marca 2022

8. rozhodnutie  :  Veľká porota berie na vedomie uskutočnenie zakladajúceho zhromaždenia košického kraja, zvolenie krajského moderátora (A.F ) moderátora Pro Tempore: V, V, zapisovateľa: I.K,

zapisovateľa  Pro Tempore: P.D, maršála: L.V

9. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 19.apríla 2022 o 19.00

                                                                                                                                          zapísala :  Bornayová         

     


15. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                19. apríla 2022

1. rozhodnutie :  Veľká Porota zbavuje mandátu členov Veľkej poroty nasledovne:      

                                                     Ján G., Kežmarok

                                                     Michal G., Nitra

                                                     Adrian M., Trenčín 

Vyhlasuje zmluvu člena Veľkej  poroty za zrušenú a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                      hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :  

   Veľká Porota  odvoláva poverenie okresným koordinátorom :

                              Ján G., Kežmarok

                              Michal G., Nitra

                              Adrian M., Trenčín

                               Emil  Z., Púchov

                              Anna M., Partizánske

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :     Veľká Porota  poveruje pozíciou  okresný koordinátor :      

                                         Peter M., Komárno                           

                                                                                    hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie :

Veľká porota odvoláva poverenie  krajskému koordinátorovi

                                Ján G.,  Prešovský kraj

                                                                                      hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie  :  

Veľká porota zvolila na pozíciu : afirmátorky VP : Michaelu K.

                                                        Taj. Time Line : Petru D.

                                                         Strážca časovej osi : Petru K.

                                                                                      Hlasovaním prijaté

7. rozhodnutie  :  

Veľká porota berie na vedomie informácie o stave rozpracovania úloh vo všetkých  pracovných skupinách

8. rozhodnutie  :  Veľkej porota prijala rozhodnutie, že do budúceho zasadnutia moderátor bratislavského kraja doručí k rukám moderátorky  PT VP videozáznam čítania  verejného oznámenia

9. rozhodnutie : Veľká porota ukladá okresným moderátorom / koordinátorom skontrolovať úhradu  minimálneho členského príspevku ročne 5,- eur na účet občianskeho združenia SK66 7500 0000  0040 26507852, (ČSOB) u svojich členov                                                                                                                                                       

10. rozhodnutie :

Veľkej porote prijala odporúčania pokračovať v prípravách podania verejného oznámenia do Haagu

11. rozhodnutie :

Veľkej porote boli PS-OIP  predložené spracované  Pravidlá zasadnutia zhromaždenia a Veľkej poroty na preštudovanie a osvojenie si

12. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 17. mája 2022 o 19.00                                                                                                                                          zapísala :  Bornayová


16. Zasadnutie  Veľkej poroty

                                                21. júna 2022

1. rozhodnutie :  Veľká Porota odvoláva poverenie okresným koordinátorom :

                                Katarína Kachmanová, Vranov nad Topľou

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                      hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :     Veľká Porota  poveruje pozíciou  okresný koordinátor :      

                                         Pavol Polák, Senica                         

                                                                                    hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie  :  Veľká porota prijala rozhodnuitie prerušiť svoje zasadanie v mesiacoch júl/ august 2022                         

                                                                                      Hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie  :  

Veľká porota berie na vedomie informácie o stave rozpracovania úloh pri organizácii detského tábora Midgard v termíne 11- – 17.7.2022 v Malom Krtíši

                                                                                      Hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie  :  Veľkej porota zvoláva celoslovenské zhromaždenie ĽZŽĽ Slovenska  termíne 6. augusta 2022 o 9.00 na Teplom Vrchu (okres RS) Každé krajské zhromaždenie bude mať k dispozícii 13 delegačných lístkov. Mená delegátov doručia krajskí moderátori do 15.7.2022 k rukám moderátorky Pro Tempore S.B.

                                                                                    Hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : Veľká porota prijala informáciu o aktuálnych zahraničných kontaktoch                                                                                                                                                      

7. rozhodnutie :

Veľkej porote prijala Uznanie statusu ĽZŽĽ od LZŽL Bohemia

8. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 20.9.2022 o 19.00                                                                                                                                          zapísala :  Bornayová  


17. Zasadnutie  Veľkej poroty

dňa 21. júna 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

1. Otvorenie a prezencia:


p. Bohuš M., okresný moderátor okresu Ružomberok, o 20:02 urobil prezenciu účastníkov 17. zasadnutia Veľkej poroty, (ďalej len VP) pričom skonštatoval že VP je uznášania schopná, privítal všetkých účastníkov a otvoril 17. zasadnutie VP.

2. Predstavenie programu a afirmácia.

3. Kontrola rozhodnutí z 16. zasadnutia VP.

Plnenie úloh krajských moderátorov, kontrola zaplatenia členského poplatku, informácie o nových členoch a okresných moderátoroch.

4. Kontrola plnenia rozhodnutí a inštrukcií na úrovni krajov a na

     úrovni okresov

4.1. prvý hovoril moderátor za Prešovský kraj

– informoval o vytvorení malej Veľkej poroty

4.2. druhý bol moderátor za Nitriansky kraj

– majú nových členov, plánujú spoločné stretnutie

4.3. tretí moderátor Bratislavského kraja

– odišla jedna členka

– opätovné urgovanie zaplatenia členského príspevku

4.4. piaty bol moderátor Trnavského kraja

– hovoril o prijatí nového člena

5.     Rozhodnutia odvolania a poverenia okresných koordinátorov:

5.1.

1. rozhodnutie :  Veľká Porota odvoláva poverenie okresným koordinátorom :

                                Katarína K., Vranov nad Topľou

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                      hlasovaním prijaté

5.2.

2. rozhodnutie :     Veľká Porota  poveruje pozíciou  okresný koordinátor :      

                                         Pavol P., Senica                         

                                                                                    hlasovaním prijaté

5.3.

3. rozhodnutie  :  Veľká porota prijala rozhodnutie prerušiť svoje zasadanie v mesiacoch júl/ august 2022                        

                                                                                      Hlasovaním prijaté

6. Iné: príprava celoslovenského zhromaždenia ĽZŽL a detského    

            tábora.

6.1.

– definitívne dohodnuté miesto na konanie celoslovenského

               ĽZŽĽ v obci Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota

– termín je stanovený na 6. Augusta 2022

6.2.

    –  detský Midgard, tábor uskutoční v súkromných priestoroch u Paľa R.

            v Malom Krtíši

         – termín je stanovený na 11. – 17. 07. 2022

   – účasť prisľúbili aj svetelní bojovníci

         – správu podala Anna K. a Pavol R.

6.3.

– Pavol R. informoval o turistických mapách, ktoré je potrebné

  zabezpečiť z celej SR

6.4.

– D. Batthyany informovala o práci na barter bazár a obyčajovom

  práve

– práca okolo novej web stránky, informovala Petra

– Svetlana B. hovorila o našich vzťahoch a kontaktoch

  a kontaktoch so zahraničím HR, CZ, NL

7. Rozhodnutia, záver:

V 21:10 hod p. Svetlana B. sa všetkým prítomným poďakovala za účasť na 17. zasadnutí a ukončila zasadnutie Veľkej poroty.

Ďalšie zasadnutie Veľkej poroty bude 20.09.2022 o 19:00 hodine.

Zápisnicu spísal: Vladimír R.

Príloha č.1

                                                  Prezencia

                                                                17. Veľká porota

                                                                21.6.2022 o 20:02Prítomných 27 / 26 čl. / 1 hosť/z  30


 18. Zasadnutie mimoriadnej  Veľkej poroty

                                                19. júla 2022

1. rozhodnutie :  Veľká Porota odvoláva poverenie okresnému koordinátorovi a moderátorovi:

                                                  Jaroslav K.  , BA 2

Vyhlasuje poverenie na pozíciu okresného koordinátora a moderátora  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                      hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :     Veľká Porota  odvoláva poverenie krajskému koordinátorovi a moderátorovi koordinátor :      

                                         Jaroslav K., BA kraj                       

                                                                                    hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie  :  Veľká porota zrušuje poverenie  na pozíciu maršala krajského zhromaždenia BA kraja pre :

                                         Jaroslava K.

                                                                                      Hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie  :  Veľká porota zrušuje poverenie  na pozíciu maršala okresného zhromaždenia BA 2 pre :

                                         Jaroslava K.

                                                                                      Hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie  :  Veľkej porota zvolá po celoslovenskom zhromaždení jednotlivé okresy BA kraja a zrekonštruuje okresné zhromaždenia a krajské zhromaždenie

                                                                                    Hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : Veľká porota prijala  rezignáciu z členstva v ĽZŽĽ od Jaroslava K. a Dagmar B.

7. rozhodnutie : Veľká porota rozhodla o rekonštrukcii PS Obyčajové právo. Skupina bude nanovo vytvorená a vznikne samostatne PS maršalov                                                                 Hlasovaním prijaté                                                                            zapísala :  Bornayová


 19. Zasadnutie  Veľkej poroty

20.9.2022

1. rozhodnutie :  

   Veľká Porota  odvoláva člena z Veľkej poroty  :

                                  Elena G., Žilina

Vyhlasuje členstvo vo Veľkej porote  za zrušené a obidve strany bez vzájomných záväzkov. Toto rozhodnutie im bude doručené elektronicky. Zrušenie sa riadi interným predpisom ĽZŽĽ

                                                                                    hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie : Veľká Porota  volí člena Veľkej poroty :

                              Dagmar Z., Bratislava

                              Ivana Ch., Piešťany

                                                                                    hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :  Veľká porota odvoláva z pozície časomerača :

                                Petra K., Myjava

                                                                                      hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :   Veľká porota  volí na pozíciu časomerača :

                                Pavol G., Levice

                                                                                      hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : Veľká porota prijala info o zmenách  v krajskom a okresných zhromaždeniach v bratislavskom, žilinskom a prešovskom kraji podľa príslušných zápisov                                                                                

6. rozhodnutie  :  Veľká porota  prijala info o založení okr. zhromaždenia v Čadci a Martine.

7. rozhodnutie  : Veľká porota rozhodla o založení Súdu obyčajového práva Slovenska s termínom : ihneď

                                                                             Hlasovaním prijaté

8. rozhodnutie : Veľká porota súhlasila s návrhom personálneho obsadenia členov súdnej poroty, šerifa a s. exekútora ( príloha č. 1)

                                                                              Hlasovaním prijaté 

9. rozhodnutie :   Veľká porota zmenila názov ĽZŽĽ na novú doplnenú formu : Ľudové zhromaždenie živých ľudí Slovensko De Jure

                                                                              Hlasovaním prijaté

 10. rozhodnutie : Veľká porota  podľa 7. Okresnej inštrukcie žiada krajských a okresných moderátorov o uskutočnenie krajských a okresných zhromaždení a doručenie zápisov.  ( termín : do konca októbra 2022) Zároveň rozhodla o poskytnutí spracovanej prezentácie ( powerpoint) do jednotlivých krajov ako pracovnej pomôcke pre informovanie členov a záujemcov.

11. rozhodnutie  :  Veľká porota ukladá jednotlivým stupňom riadenia  (okr. a kraj. moderátorom) pri ukončení členstva u ľudí na pozíciách, ktoré vyžadovali alebo predpokladali vytváranie dokumentácie o jeho náležité odovzdanie buď v centrálnej evidencii, alebo v kraji, okrese

12. rozhodnutie : Veľká porota prijala info o 

– pracovnom stretnutí s riaditeľom Súdu pre zvykové právo na Slovensku a nadviazanie spolupráce

– o nadviazaní písomného kontaktu s anglickým zhromaždením De jure

– o oslovení ďalších zhromaždení – New Jersey, Maryland, Texas, Belgicko, Barbados, Nový Zéland

13. rozhodnutie

Veľká porota poveruje pracovné skupiny  životného prostredia, poľnohospodárstva a potravinárstva GPO spracovaním listu pre príslušné rezorty k problematike chemtrailsov.   ( termín : koniec októbra 2022 )

14. rozhodnutie : Veľká porota poveruje príslušnú pracovnú skupinu dopracovaním školiaceho textu pre maršalov všetkých stupňov a predložiť na posúdenie                                  (termín : koniec októbra)

15. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 18.októbra 2022 o 19.00                                                                                                                                          zapísala :  Bornayová


20. Zasadnutie mimoriadnej  Veľkej poroty

8.10.2022

Rozhodnutie č. 1 :  Veľká porota na základe odporúčania pracovnej skupiny jednomyseľne schválila vylúčenie Ladislava V. a Viery V. z členstva v ĽZŽĽ s termínom ihneď.


Rozhodnutia  z 22. zasadnutia  Veľkej poroty

                                                15. 11. 2022

1. rozhodnutie :  

3. rozhodnutie  :  Veľká porota prijala informáciu o príprave a organizácii Medzinárodnej konferencie ľudových zhromaždení z Európy a USA    na 19. novembra 2022 on line o 21.00                                                                                                 

4. rozhodnutie  :  

Veľká porota berie na vedomie informácie o stave rozpracovania úloh na úseku Súdu ObP a jeho dokladového odb.

                                                                                      Hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie  :  Veľká porota sa jednomyseľne uzniesla vysloviť a písomne potvrdzujúcim listom zaslať Uznanie LSŽL Bohemia, k rukám zakladateľky p. Janky S.

                                                                                    Hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : Veľká porota prijala informáciu o finančnom dare 4 členov                                                                                                                                               

7. rozhodnutie : Veľká porote prijala rozhodnutie k pripravovanému listu pre centrálne úrady korporátu SR o zákaze chemtrailsov – úloha trvá pre pôvodne poverených pod vedením D. Zvárovej

8. rozhodnutie :

nasledujúce zasadnutie Veľkej poroty sa uskutoční 20.12.2022 o 19.00

                                                                                                                                          zapísala :  B.


error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)