Okresní koordinátori

1. Inštrukcia pre Okresných koordinátorov

                                                 13.7.2021

1. Prvou úlohou OK bude sformovať skupinu cca 5 ľudí, s ktorou bude na území okresu  

    pracovať. Posunieme členov, ktorých  máme prihlásených z minulých mesiacov  a vašou úlohou bude ich zaradiť do tímu, posúdiť ich záujem  a schopnosti . Do centra treba posunúť pre evidenciu : meno, adresu, kontakt – mobil, mail, profesia.  Ak Vám neposunieme žiadnych členov, znamená to, že počiatočná aktivita ostáva na Vás. Výber by mal byť rôznorodý, čo sa týka profesie, ale mali by to byť ľudia, ktorým táto problematika nie je neznáma, ktorí ju sledujú v alternatíve a sú ochotní samostatne myslieť aj konať.                                                                            

                                                                                                         Termín :   30. september    2021

2. Už v štádiu vytvárania okresnej skupiny  rozhodujete spoločne, kolektívne, hneď, ako vás  

     bude viac , 2,3, ….  Dohodnete si spôsob a čas stretnutia, resp. vzájomnej komunikácie.  

     Do centra podá OK krátku informáciu o aktivite raz mesačne (mail).

                                                                                                          Termín : trvalý

3.  Po sformovaní skupiny je nutné vytipovať okruh problémov a návrh ich riešení v okrese, 

     s ohľadom na  Globálny plán obnovy ( na stránke aj na účtoch)

                                                                                                            Termín : október 2021

4. Postupne je potrebné vytvárať skupinu  odborníkov, ktorí sa podľa profesného zamerania  

    spoja do centrálnych odborných skupín na riešenie  Plánu globálnej obnovy Slovenska

                                                                                                           Termín : december 2021

5. Sformujte štruktúru  ( pozície) Vašej skupiny podľa pokynov, ktoré sú na webstránke 

    Ľudového združenia v sekcii štruktúra a posuňte informáciu do centra

                                                                                                          Termín : september 2021

                                                                                                                      Svetlana Bornayová

                                                                                                                  Ved. zakladacieho procesu        

                                                             


    2. inštrukcia pre okresných koordinátorov

                                                                         31.8.2021, Veľká porota

1. 

do 14.9. ( 5. zasadnutie VP) sformovať okresnú skupinu, zvolať jej zhromaždenie a vytvoriť jej  funkcie a orgány : moderátor, zapisovateľ, správca, Menšia Veľká porota okresu,pokladník, alebo čokoľvek uznajú za potrebné pre ďalšiu prácu, nasledovne urobia zápis zo zhromaždenia ten je treba doručiť správcovi zakladacieho procesu ( sveluska@gmail.com )

2. 

text tlačovej správy viditeľne umiestniť na budove alebo dverách každej dostupnej pošty v okrese ( čo najviac), odfotiť do mobilu a preposlať správcovi zakladacieho procesu (SZP), upozornenie : text nesmie byť v rámčeku, prevezmite ho vo forme holého textu.

Pokúste sa uverejniť tento text aj  okresných novinách a jeden výtlačok nám zaslať (SZP)

3.

Pri prijímaní nových členov bude na webstránke aj účtoch VP a ĽZŽĽ  tlačivo Členská prihláška, každý OK ju pri prijatí nového člena vyplní a pošle (SZP)

4.

28.9. na zasadnutí VP  sa urobí odpočet úloh z 1. A 2. inštrukcie

Správca zakladacieho procesu


  3 inštrukcia pre okresných koordinátorov

1.  zvolať okresné zhromaždenie a zvoliť na ňom pozície : moderátor – organizátor, zapisovateľ a postupne navoliť Menšiu Veľkú porotu (o) do počtu 13, ako pribudnú členovia

                                                            T: do 25.9.2021

2. poslať zápis zo zhromaždenia ved. Zakladacieho procesu (S.B.) šablóna zápisnice na účte LZZL

                                                             T : do 30.9.2021

3. Tlačový text rozdistribuovať podľa možnosti na všetky pošty v rámci okresu, foto poslať S.B.

                                                             T : do 25.9.2021


    4. inštrukcia pre okresných koordinátorov

20.9.2021

1. Po dohode okresných zástupca jednotlivých krajov oznámi (S.B.)kedy a kde sa bude konať krajské (župné) zhromaždenie

                                                             T : do 30.9.2021

2. zvolať krajské zhromaždenie a zvoliť na ňom pozície : moderátor – organizátor, zapisovateľ a postupne navoliť Menšiu Veľkú porotu (k) do počtu 13

                                                              T : do 15.10.2021

3. . poslať zápis zo zhromaždenia ved. zakladacieho procesu (S.B.) šablóna zápisnice na účte LZZL

                                                              T : do 30.10.2021

4. Predniesť tlačový text na zasadnutí VUC alebo prečítať na schodoch krajského súdu a čítanie natočiť na video – poslať ved. zakl. procesu

                                                              T : do 30.10.2021

Ved. zakl. Procesu S.B.


 5. inštrukcia pre okresných koordinátorov

                                                                                   3.1.2022

1. Okresní koordinátori ( moderátori) v spolupráci s centrom preveria stav členskej základne k januáru 2022 vo svojich okresoch a zabezpečia, aby všetci relevantní členovia boli prihlásený cez členskú prihlášku z webstránky nzosr.sk bez výnimky.  Členovia, ktorí tak nespravia, alebo nemajú naďalej záujem o aktívnu prácu budú vyradení. Odporúčam okr. koordinátorom, alebo moderátorom ( pro tempore ) viesť si okresnú evidenciu členov a kontakty pre rýchlejšiu komunikáciu.  Preverenie v okresoch, kde nemáme okr. koordinátora zabezpečí ved, zakladacích procesov.

Správa o previerke a stave členskej základne bude podaná na 12.zasadnutí Veľkej poroty.

Termín preverenia : do 14.1.2022                                          zodpovední : okr. koordinátori

                                                                                                                              Ved. zaklad. procesu


error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)