O nás

Preambula

Všetky sily, ktoré má človek, plynú od Všemohúceho, aby vytvorili alebo zničili. V tomto sú si všetci ľudia rovní, aby mohli vykonávať tieto právomoci jednotlivo alebo prostredníctvom delegovania na náhradníkov, chrániť a užívať si život, slobodu a hľadanie šťastia. 

Na tento účel ľudia zavádzajú formy spoločenského dohovoru, aby vyjadrili hranice náhradnej moci, ktorú možno použiť, a vytvorili rámec na zabezpečenie nešpecifických aj partikulárnych práv. Tento dohovor je napísaný pre tieto a ďalšie účely, aby poučil ľudí držaných v otroctve, ako fungujú mechanizmy a zariadenia, ktoré ich zotročili.

Pravda je pôvodcom slobody a bez pravdy je sloboda nemožná. Na uľahčenie získavania pravdy je nám a všetkým ľuďom dané písmo, aby nás poučilo o správaní, ktoré môže vyústiť do otroctva alebo slobody. Písmo všetkých národov je založené na zjavení  Zdroja/Boha vyjadrenom prostredníctvom zvykového práva. Preto uznávame, že slobodu možno uplatniť iba hľadaním pravdy, úmyslom žiť v harmónii a slobodným vyjadrovaním života prostredníctvom užívania súkromného aj verejného vlastníctva.

V rámci podpory individuálnej slobody v práve, zvykovéprávo zakazuje vydávanie falošných svedectiev, znehodnocovanie peňazí, praktizovanie nefixovaných mier a váh, praktizovanie úžery a vymáhanie súkromných zmlúv presahujúcich sedem rokov.

Ako taký by žiadny štát nemal presadzovať žiadnu zmluvu alebo ukladať akúkoľvek pokutu vyplývajúcu z nároku, ktorý je založený na inom ako zvykovom práve.

Žíví muži a ženy z mäsa a kostí sa spoločne stretávajú prostredníctvom Ľudového zhromaždenia, aby rozšírili svoje právomoci delegovaním právomocí. Tým sa každý nezmenšuje, ani sa každý nevzdáva žiadnej právomoci do pozície vernosti, či už voči živej bytosti alebo fiktívnej bytosti. Muž a žena zostávajú suverénnymi a štruktúra dôvery vytvorená zmluvou, spolu s jej vlastníckymi titulmi, ktoré majú zverenci vo väzbe, sú v pozícii vazalstva a vernosti ľuďom.

Rozoznávame dve formy práva: zvykové právo a jeho protiklad, občianske právo. Vyhradzujeme si zvykové právo, formu zákona, ktorá ponúka slobodu, keďže vyjadrujeme svoj nárok na konkrétne práva, a vyhradzujeme si všetky ostatné práva nevyjadrené. Povoľujeme tiež vytvorenie kaucie špecifikujúcej určité povinnosti zverencov v postavení lojality voči ľuďom podľa občianskeho práva, ktorí budú spravovať určité verejné pozície a účty.

Žiadny vládca nikdy nebol zdrojom bohatstva národa. Všetci vládcovia sú teda podľa princípov rovnosti zverencami konštruktívnej dôvery, v ktorej vlastníctvo takéhoto vládcu alebo vládnucej entity patrí ľudu, a nie vládcovi, ani jeho, jej alebo jej oligarchii.

Keď je ľuďom zrejmé, že ich zverenci konali mimo ich pozície dôvery, bez ohľadu na dôsledok alebo ústavné vyjadrenie, je povinnosťou ľudí zmeniť svoju formu riadenia, zbaviť správcov ich povinností, úradov a majetku a potrestať ich za ich agresívnosť a zločiny. 

Ľudové zhromaždenie živých ľudí ponúka na nápravu toho, čo bolo prekrútené právnikmi cudzej moci, ktorí konali, aby uvalili formu zákona, ktorý je cudzí tejto krajine a slobodným ľuďom.

Je viac než absurdné predpokladať, že zakladatelia ústavy tohto štátu mali v úmysle priniesť so sebou rovnakú formu despotizmu, akým trpeli v minulosti. V novo vyformovanej krajine bol zámerne spáchaný podvod na jej obyvateľoch, ktorí hľadali slobodu a nie vazalstvo, a nikdy by nedali svoj súhlas, keby vedeli, aká forma vlády sa im v skutočnosti ponúka.

My, vyzbrojení vedomosťami, neurobíme rovnakú chybu.

Poďme teraz opraviť tieto chyby. Ak je v tomto dokumenteľudového zhromaždenia niečo, čo nedosahuje slobodu pre ľudí, nech to upravia právnici a nech sú všetci ľudia právnikmi, ak chcú. V žiadnom prípade však žiadny dodatok nebude pôsobiť tak, aby obmedzil práva ľudí..

My, ľudia na Slovensku, slobodnom a nezávislom národe=štáte, vďační Všemohúcemu Zdroju/Bohu za organický zákon a požehnanie slobody, nariaďujeme a ustanovujeme tento dohovor, aby sme zabezpečili požehnanie slobody pre nás samých a naše potomstvo,  zabezpečili fungovanie práva, zabezpečili absolútne právo na súkromné ​​vlastníctvo, na správu verejný majetku  s rovnakýmprospechom pre všetkých, zaväzujeme verejných zamestnancov k určitým zvereneckým povinnostiam, trestáme za porušenie povinností, organizujeme a  zriaďujeme verejné súdy.

Žiadna aliancia, zmluva, dohoda, pakt, nariadenie, zákon, zmluva, pravidlo alebo dohoda nesmú byť v rozpore s týmito účelmi dohovoru ľudového zhromaždenia.

Slovensko, slobodný a nezávislý národ=štát nevstúpi do žiadneho vzťahu, akým je napríklad partnerstvo, v ktorom by si iný subjekt nárokuje záväzok voči Slovensku, slobodnému a nezávislému národu=štátu alebo jeho ľuďom. Slovensko, slobodný a nezávislý národ = štát má absolútnu jurisdikciu nad všetkými spoločnosťami a obcami, cudzími a domácimi, v rámci hraníc Slovenska.


My ľudia tejto zeme stojíme spolu a pevne v univerzálnom práve.

Zámerom našej skupiny je predložiť odlišné a variabilné nepolitické vízie a teda  Svet v našich rukách“.

V júli bolo založené ľudové zhromaždenie Živých ľudí na Slovensku s cieľom spojiť nás všetkých, ktorí chcú byť súčasťou veľkej zmeny. Len my spolu dokážeme urobiť zmeny, ktoré pre nás a naše deti prinesú lepšiu budúcnosť . 

Plán obnovy je pre tých, ktorí sa prebudili a majú odhodlanie teraz iniciovať svoju osobnú zodpovednosť a spoločne urobiť potrebné zmeny, počnúc vlastným priestorom – našimi regiónmi, našou krajinou, aby sme mohli spoločne vytvoriť svet, ktorý funguje v pokoji, láske, harmónii a dostatku.

Pri všetkej úcte k súčasnej úrovni porozumenia sa môžu javiť kroky jednotlivcov ako malé alebo drobné. Skutočnosťou je, že každá akcia, reakcia a interakcia sa počíta. Odložme bokom rozdiely a ľahostajnosť a pracujme na spoločných otázkach pri obnove vlastných práv a suverenity!

Kadžého z vás čo ste tu dnes niečo priviedlo k zlomovému bodu a tým sa proces premlčania skončil.

Časť týchto opráv si vyžaduje vytvorenie nového spravodlivého systému a započal sa už v niekoľých štátoch na svete a my sme sa rozhodli pridať k iniciatíve a pripojiť sa tak ku globálnej rodine živých a slobodných žien a mužov z mäsa a kostí.

Prihláška : https://nzosr.sk/clenstvo/

error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)