Pravidlá pre vznik a zánik členstva,volenie do pozícií

Ľudové zhromaždenie živých ľudí Slovensko

Vzniklo 10. júla 2021 fyzickým stretnutím sa jej ustanovujúcich členov.

Je zoskupenie ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sa slobodne a vlastnou vôľou rozhodli zjednotiť za účelom vytvárania podmienok pre zdravý a spravodlivý život ľudí v súlade s prírodným právom.

Spĺňa funkcie:

 • Rozhoduje o …
 • Kontroluje …
 • Navrhuje …
 • Schvaľuje …

Okresné zhromaždenie živých ľudí Slovensko

Je zoskupenie členov ĽZŽL SK príslušných k danému okresu. Jeho členovia kreujú Menšiu Veľkú porotu (O) ĽZŽL SK daného kraja. Táto Menšia Veľká porota ĽZŽL SK pozostáva z 13 členov a je rozhodovací a výkonný orgán Okresného ĽZŽL SK. Akonáhle členská základňa v okrese presiahne 50 členov, tak nesmú v Malej Veľkej porote pracovať členovia s rodinnými väzbami. Preto, ak je toto pravidlo pri presiahnutí 50 členov okresnej základne porušené, je povinnosťou Menšej Veľkej poroty (O) do 60 kalendárnych dní zvolať okresné zhromaždenie s cieľom výmeny člena či členov, ktorých sa daný problém dotýka. Po tejto výmene stráca nahradzovaný člen automaticky svoj mandát a na jeho miesto je nominovaný, so svojim súhlasom, novozvolený člen. Doba mandátu tohto novozvoleného člena je na zvyšné obdobie odstupujúceho člena Menšej Veľkej poroty (O).

Spĺňa funkcie:

 • Rozhoduje o …
 • Kontroluje …
 • Navrhuje …
 • Schvaľuje …

Krajské zhromaždenie živých ľudí Slovensko

Je zoskupenie členov ĽZŽL SK príslušných k danému kraju. Jeho súčasťou sú okresní koordinátori prislúchajúcich danému kraju, ktorí kreujú Menšiu Veľkú porotu (K) ĽZŽL SK daného kraja. Táto Menšia Veľká porota ĽZŽL SK pozostáva z 13 členov a je rozhodovací a výkonný orgán Krajského ĽZŽL SK. Akonáhle členská základňa v okrese presiahne 50 členov, tak nesmú v Malej Veľkej porote (K) pracovať členovia s rodinnými väzbami. Preto, ak je toto pravidlo pri presiahnutí 50 členov krajskej základne porušené, je povinnosťou Menšej Veľkej poroty (K) do 60 kalendárnych dní zvolať okresné zhromaždenie s cieľom výmeny člena či členov, ktorých sa daný problém dotýka. Po tejto výmene stráca nahradzovaný člen automaticky svoj mandát a na jeho miesto je nominovaný, so svojim súhlasom, novozvolený člen. Doba mandátu tohto novozvoleného člena je na zvyšné obdobie odstupujúceho člena Menšej Veľkej poroty (K).

Spĺňa funkcie:

 • Rozhoduje o …
 • Kontroluje …
 • Navrhuje …
 • Schvaľuje …

Veľká porota

Vznikla priamou voľbou členmi ĽZŽL SK dňa 10. júla 2021 v Lučenci.

Je rozhodovací a výkonný orgán ĽZŽL SK. Pozostáva z 30 členov ĽZŽL SK a 3 náhradníkov, ktorí sú taktiež členmi ĽZŽL SK. Členovia Veľkej poroty sú volení členmi ĽZŽL SK a ich mandát má trvanie maximálne 3 roky bez možnosti opätovného, po sebe idúceho získania mandátu. Výnimkou môže byť mimoriadne aktívny člen, ktorému prejaví dôveru ĽZŽL SK a požiada ho o pokračovanie v poskytovaní jeho práce v prospech ĽZŽL SK.   

Spĺňa funkcie:

 • Rozhoduje o …
 • Kontroluje …
 • Navrhuje …
 • Schvaľuje …

Mandát člena Ľudového zhromaždenia živých ľudí Slovenska

Vzniká:

 • Dobrovoľným súhlasom človeka, jednotlivca
 • Vyplnením prihlášky člena. Prihláška je vyplnené elektronickou formou. Záujemca ju nájde na domovskej stránke ĽZŽL SK ( https://nzosr.sk/ ). Takto registrovaný človek sa stáva členom vyjadruje svoj slobodný záujem stať sa členom s ĽZŽL SK a zároveň členom okresných štruktúr ĽZŽL SK.
 • Rozhodnutie o členstve v ĽZŽL SK bude záujemcovi oznámené do 3 mesiacov od registrácie jeho prihlášky prostredníctvom príslušnej okresnej štruktúry. Schválenie členstva predpokladá záujem rešpektovať pravidlá ĽZŽL SK a aktívne pracovať v prospech ĽZŽL SK. Inklinácia žiadateľa ku iným združeniam či zoskupeniam, ktorých hodnoty nie sú v súlade s pravidlami ĽZŽL SK môže byť dôvodom k odmietnutiu udelenia členstva v ĽZŽL SK. Toto odmietnutie nemá konečný štatút. Ak žiadateľ časom zistí, že pravidlá ĽZŽL SK sú v súlade s jeho životnými hodnotami, tak po čase minimálne 6 mesiacov od odmietnutia členstva môže viesť nanovo prijímací proces.
 • Žiadateľ sa stáva členom ĽZŽL SK po splnení dvoch podmienok – prvou je kladné vyjadrenie príslušných okresných štruktúr k registrovanej prihláške a druhou je uhradenie symbolického registračného poplatku (jeho výška je uvedená na webe ĽZŽL SK a využíva sa na administratívne účely ĽZŽL SK).  Uhradenie členského poplatku nie je dôvodom prijatia člena, preto žiadateľ uhradí registračný poplatok až po kladnom vyjadrení ku žiadosti o členstvo v ĽZŽL SK.
 • ….

Je pozastavený:

 • Rozhodnutím okresného moderátora na základe porušení pravidiel komunity.
 • Rozhodnutím Veľkej poroty – ĽZŽL SK na základe porušení pravidiel komunity.
 • ….

Je zrušený:

 • Smrťou člena
 • Vzdaním sa členstva. Toto odchádzajúci člen prehlasuje písomnou formou (list, mail)
 • Odhlasovaním členov okresného ĽZŽL SK. Hlasovanie je vyhodnotené písomne a súčasťou hlasovania je aj dôvod na návrh zrušenia členstva. Dôvody na podanie návrhu na zrušenie členstva:
  • Porušenie pravidiel komunity
  • Neaktívny člen
  • Nenapĺňanie cieľov a termínov plnenia cieľov ĽZŽL SK
 • Odhlasovaním členov Veľkej poroty – ĽZŽL SK. Hlasovanie je vyhodnotené písomne a súčasťou hlasovania je aj dôvod na návrh zrušenia členstva. Dôvody na podanie návrhu na zrušenie členstva:
  • Porušenie pravidiel komunity
  • Neaktívny člen
 • ….

Mandát okresného koordinátora :

Vzniká : 

poverením Veľkou porotou na návrh moderátora

Zaniká :

Odvolaním Veľkou porotou na návrh okresu/kraja, moderátora, člena Veľkej poroty

Mandát okresného moderátora

Vzniká:

 • Voľbou členov okresného ĽZŽL SK.
 • Ak nie je možné okresného koordinátora zvoliť členmi okresnej štruktúry ĽZŽL SK, tak je okresný moderátor poverený Veľkou porotou ĽZŽL SK.
 • ….

Je pozastavený:

 • Rozhodnutím Veľkej poroty – ĽZŽL SK na základe porušení pravidiel komunity.

Je zrušený (zaniká):

 • Smrťou člena
 • Vzdaním sa členstva. Toto odchádzajúci člen prehlasuje písomnou formou (list, mail)
 • Odhlasovaním členov okresného ĽZŽL SK. Hlasovanie je vyhodnotené písomne a súčasťou hlasovania je aj dôvod na návrh zrušenia členstva. Dôvody na podanie návrhu na zrušenie členstva:
  • Porušenie pravidiel komunity
  • Neaktívny člen
  • Nenapĺňanie cieľov a termínov plnenia cieľov ĽZŽL SK
 • Odhlasovaním členov Veľkej poroty – ĽZŽL SK. Hlasovanie je vyhodnotené písomne a súčasťou hlasovania je aj dôvod na návrh zrušenia členstva. Dôvody na podanie návrhu na zrušenie členstva:
  • Porušenie pravidiel komunity
  • Neaktívny člen
 • Uplynutím doby mandátu 2 roky.

Mandát člena Veľkej poroty – Ľudové zhromaždenie živých ľudí Slovensko

Vzniká:

 • Priamou voľbou členov ĽZŽL SK.
 • Medzi zasadnutiami ĽZŽĽ SK (spravidla 1x ročne)   je možné člena Veľkej poroty ĽZŽL SK navrhnúť a zvoliť právoplatne zvolenými členmi Veľkej poroty ĽZŽL SK a to minimálnou podporou 2/3   časti Veľkej poroty 

Je pozastavený:

 • Rozhodnutím Veľkej poroty – ĽZŽL SK na základe porušení pravidiel komunity.
 • Rozhodnutím Veľkej poroty – ĽZŽL SK na základe nenapĺňania cieľov a termínov úloh.
 • Rozhodnutím Veľkej poroty – ĽZŽL SK na základe pasívneho výkonu mandátu. Pod pojmom pasívny výkon mandátu sa rozumie neúčasť na zasadaniach Veľkej poroty – ĽZŽL SK v počte 2 neospravedlnené absencie v kalendárnom roku. (Zasadania Veľkej poroty – ĽZŽL SK sa uskutočňujú vo vopred stanovenom termíne s frekvenciou jedno stretnutie za kalendárny mesiac) .

Je zrušený (zaniká):

 • Smrťou člena
 • Vzdaním sa členstva. Toto odchádzajúci člen prehlasuje písomnou formou (list/elektronická forma)
 • Odhlasovaním členov ĽZŽL SK. Hlasovanie je vyhodnotené písomne a súčasťou hlasovania je aj dôvod na návrh zrušenia členstva. Dôvody na podanie návrhu na zrušenie členstva:
  • Porušenie pravidiel komunity
  • Neaktívny člen
  • Nenapĺňanie cieľov a termínov plnenia cieľov ĽZŽL SK
 • Odhlasovaním členov Veľkej poroty – ĽZŽL SK. Hlasovanie je vyhodnotené písomne.  Súčasťou hlasovania je aj dôvod na návrh zrušenia členstva. Dôvody na podanie návrhu na zrušenie členstva:
  • Porušenie pravidiel komunity
  • Neaktívny člen
  • Pasívny výkon mandátu. Pod pojmom pasívny výkon mandátu sa rozumie neúčasť na zasadaniach Veľkej poroty – ĽZŽL SK v počte 4 neospravedlnené absencie v kalendárnom roku.( Zasadania Veľkej poroty – ĽZŽL SK sa uskutočňujú vo vopred stanovenom termíne s frekvenciou jedno stretnutie za kalendárny mesiac).
error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)