Deklarácia

Deklarácia Neodňateľných Práv Pôvodnej Moci 

Keď v priebehu ľudskej histórie musí ľud zrušiť politické zväzky, ktoré ho viažu s inými, a zaujať medzi  mocnosťami Zeme vlastné a rovnocenné miesto, na ktoré ho oprávňujú Prírodné aj Božie Zákony, náležitá úcta k mienke ľudstva si vyžaduje, aby taký ľud vyhlásil dôvody, ktoré ho vedú k odtrhnutiu.     

Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia boli stvorení ako seberovní, že ich Stvoriteľ obdaril určitými neodňateľnými Právami, medzi ktoré patrí právo na Život, Slobodu a budovanie osobného Šťastia. Slobodný a nezávislý štát vzniká, keď sa ľud spojí v spoločnú jednotu, aby si zabezpečil svoje Bohom dané práva. Na zabezpečenie týchto práv na Život, Slobodu a budovanie osobného Šťastia, si ľudia vytvárajú vlády, odvodzujúce svoju oprávnenú moc zo súhlasu tých, ktorým vládnu, moc, ktorú majú volení úradníci vykonávať ako delegovanú moc pre slobodný a nezávislý štát, Slovensko.      

Keď zástupcovia delegovanej moci prevezmú právomoci Pôvodnej Moci krajiny ako najvyššie, slobodný a nezávislý štát sa premieňa na štát, ktorý uzurpuje neodnímateľné Práva ľudu a stávajú sa z nich iba subjekty povinnej zhody, obete potlačenia prirodzených práv a tyranie. Skorumpovaná delegovaná moc nemá vlastnú pôvodnú autoritu, a preto vyhlasujem pri Všemohúcom Bohu na pokojnom Národnom Zhromaždení Občanov Združenia Hájik (124) Jedného Ľudu:  

            Potvrdenie Zmluvy

”Som stvorený ako rovnocenný všetkým mužom a ženám s neodcudziteľnými Právami vlastnenými Pôvodnou Mocou. Slávnostne potvrdzujem, zverejňujem a prehlasujem, že som zbavený všetkej politickej lojálnosti cudzej tomuto slobodnému a nezávislému štátu. S pevným spoliehaním sa na ochranu Božej Prozreteľnosti v Združení Jedného Ľudu, Prehlasujem:  

Som miestnym príslušníkom Slovenska, Slobodného a Nezávislého Štátu, legálne usadený v                           (okrese) a za Účelom vytvorenia dokonalejšieho Štátu, nastolenia Spravodlivosti, zaistenia domáceho Pokoja, zabezpečenia spoločnej Obrany, podpory všeobecného Blahobytu a zabezpečenia Požehnania Slobody pre naše Potomstvo a náš slobodný a nezávislý štat súhlasím  s podporovaním a udržiavaním Mieru a s delegovaním právomocí na miestne združenie ľudu a na Slovensko, Slobodný a Nezávislý štát, pre zákonné Ochrany, Slobody a Práv ľudí v tomto slobodnom a nezávislom štáte. 

Pri podpore tejto Deklarácie, s pevným spoliehaním sa na Božiu prozreteľnosť, zaväzujeme sa vzájomne chrániť ŠŤASTIE, PROSPERITU, ŽIVOT a SLOBODU.” 

Autografom pod ochranou svedkov je moje Vyhlásenie o neodňateľných Právach Domovskej Moci najvyššie, zachováva a vyhradzuje si všetky neodcudziteľné práva a zrušenie platnosti akýmkoľvek štátnym orgánom korporácie Slovenská republika. 

Tento dokument bol vyhotovený v dvoch jazykových verziách – slovenskej a anglickej.

Menovitý autograf 

Nech sú Nebo a Zem jedným večným svedkom tomuto dňu. 

Potvrdené a podpísané menovitým autografom v mene Boha Všemohúceho:


error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)