Veľká Porota

Veľká porota ĽZŽĽ

1. Je najvyšším orgánom ĽZŽĽ medzi dvoma zhromaždeniami s rozhodovacími právomocami.

2. Volí sa v počte 30 členov a 10 náhradníkov.

3. Volí sa na dobu 3 rokov.

4. Členstvo sa posúva voľbou na nových kandidátov, ale nie na rodinných príslušníkov.

5. Členov Veľkej poroty volí spravidla Zhromaždenie ŽĽ, v prípade vyčerpania náhradníkov môže týchto  zvoliť z návrhov členov poroty samotná Veľká porota. Takto zvolení náhradníci budú pracovať do obdobia ukončenia 3 ročného volebného obdobia celej Veľkej poroty. 

6. Najpozdejšie mesiac pred uplynutím volebného obdobia bude zvolané zhromaždenie ŽĽ, ktorí zvolia nasledujúcu Veľkú porotu a 10 náhradníkov.

7. Členovia vo výkone kolektívne rozhodujú o všetkých náležitostiach, týkajúcich sa 

  • ĽZŽĽ
  • Povereniach okresných koordinátorov ( poverení aj zrušení poverenia)
  • V prípade akútnej potreby o volení náhradníkov VP 
  • O administratívnych úkonoch
  • O zvolaní zhromaždení ( min. 1x ročne)
  • O tlačových výstupoch
  • O programoch aktivít
  • O odborných skupinách
  • O získavaní a použití finančných prostriedkov
  • Komunikujú so zakladateľmi, domácimi aj zahraničnými partnermi

8.  Veľká Porota je uznášaniaschopná 2/3 prítomnosťou členov

     Veľká porota rozhoduje 2/3 súhlasom alebo nesúhlasom prítomných členov

9. Členstvo vo  Veľkej porote zaniká  : 

– vzdaním sa člena členstva v ĽZŽĽ

– vzdaním sa člena členstva vo VP

– odvolaním Veľkou porotou 

– preukázaným porušením hodnôt, na ktorých je ĽZ postavené

10. Veľká porota zasadá 1x za 2 týždne vždy v utorok


Štruktúra ĽZŽĽ

Ľudové zhromaždenie Živých ľudí  –  najvyšší orgán

Veľká porota – 30 členov + 3 náhradníci, rozhodovací a výkonný orgán

Krajské zhromaždenie Živých ľudí – okresní koordinátori kraja

Menšia veľká porota (K) – 13 členov

Okresné zhromaždenie Živých ľudí – členovia z daného okresu

Menšia veľká porota (O) – 13 členov


 Prvá zvolená Veľká porota vzišla na 1. zhromaždení v Lučenci 10.7.2021

Nasledovná Veľká porota bude zvolená tak, aby mohla začať pracovať od 10.7. 2024.


1. zasadnutie Veľkej poroty

                               23.7.2021

1. Rozhodnutie  : Veľká porota hlasovala o poverení okresných koordinátorov a ich pôsobení v okresoch                               

                                                         hlasovaním prijaté

2. Rozhodnutie  : Veľká porota rozhodla o spôsobe hlasovania vo všetkých orgánoch ĽZˇŽĽ – vo Veľkej porote, v okresných skupinách, v odborných skupinách : 2/3 väčšina prítomných  

                                                         hlasovaním prijaté

3. Rozhodnutie : Veľká porota rozhodla o svojich pravidelných stretnutiach cez videokonferencie najmenej 2x mesačne

                                                         hlasovaním prijaté


 


2. zasadnutie Veľkej poroty

                                                 6. augusta 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov okresov : Poltár, Žiar nad Hronom, Myjava, Skalica, Zlaté Moravce, Považská  Bystrica, Bytča

                                                             hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie : urobiť prípravy grafiky na zadanie na pečať ĽZŽĽ

                                                             hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie : zverejniť výzvu na spolupracovníkov pre neobsadené  okresy                

                                                                    hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie : audiozáznamy  bude technicky trvalo zabezpečovať M. Bača

                                                                      hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : zasadací deň Veľkej poroty sa mení z piatka na utorok 2x v mesiaci 

                                                            hlasovaním prijaté             

         


 3. zasadnutie Veľkej poroty

                                                 17. augusta 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov okresov : Tvrdošín, Dolný Kubín, Revúca, Hlohovec, Púchov, Námestovo, Veľký Krtíš

                                                                                   hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   ruší poverenie doterajšej OK Púchov (K.K.)

                               Súhlasí s nástupom náhradníka člena VP (P.G.) za Levice

                                                                                   hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :  prijala rozhodnutia týkajúce sa činnosti a kreovania Veľkej poroty, zverejnenie bude na webstánke ĽZŽĽ

                                                                                 hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie : urobiť grafiku so symbolom Kriváňa na zadanie na pečať  ĽZŽĽ

                                                                    hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : prijala ako základnú metodickú pomôcku pre tvorbu Globálneho plánu obnovy v regiónoch „Petrin  odborný program“ POP 

                                                                                 hlasovaním prijaté      

6. rozhodnutie  : prijala informáciu o vzniku UNC  s možnosťou zúčastniť sa na tvorbe spravodajstva za Slovensko – článkami aj videami. 

7. rozhodnutie : do 29.8.  nahlásia okresní možnosť uverejniť v regionálnej okresnej alebo inej tlači a médiách oznam o založení ĽZŽĽ.           

       


 4. zasadnutie Veľkej poroty

                                                 31. augusta 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov okresov : Spišská Nová Ves, Čadca, Dunajská streda                                                                                      

                                                                                    hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :  poveruje okresných koordinátorov zvolať do 25.9. okresné zhromaždenia a zvoliť pozície : moderátor, zapisovateľ a člen Menšej Veľkej poroty  ( podľa súčasných počtov v okresoch a postupne dopĺňať najmä MVP do počtu 13), zo zhromaždenia vyhotoviť zápisnicu a poslať na admin. mail

                                                                                   hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :   poveruje okresných koordinátorov organizačne zabezpečiť vylepenie a nafotenie tlačovej správy na pošty v okresoch, foto zaslať na mail admin. alebo mail,  zverejnený na stránke

                                                                                 hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  poveruje ved. zakladateľského procesu (S.B.) vytvoriť pravidlá práce Zhromaždenia a uverejniť na webstránke do konca septembra 2021                                                     

hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : prijala ako základnú metodickú pomôcku pre tvorbu Globálneho plánu obnovy v regiónoch „Petrin  odborný program“ POP 

                                                                                 hlasovaním prijaté      

7. rozhodnutie : žiada preposlať negatívne maily a listy  – odmietnutia na zverejnenie tlačovej správy v jednotlivých médiách – ak sú k dispozícii (S.B.)                              

                                                                     


Program 5. Zasadnutia Veľkej Poroty

                                                         14.9.2021 o 19.00

1. Prezencia, otvorenie

2. Okresní koordinátori – zmeny

                                           –  kreovanie okresných štruktúr, zápisy, rozdelenie pozícií

                                           – verejné oznámenie – pošty

3. Krajské (župné) zhromaždenia

4. Iné – peňažné dary

           – prihláška

           – formulár zápisnice

5. Záver, rozhodnutia

S.B.


         6. Zasadnutia Veľkej poroty

                                                28. septembra 2021

1. rozhodnutie : poveruje okresných koordinátorov do 12. októbra 2021  doručiť SB zápis z okresného zhromaždenia,  dokončiť umiestnenie tlačových správ na pošty v okrese a fotografie zaslať SB

                                                                                  hlasovaním prijaté

2. rozhodnutie :   ruší poverenie okresnej koordinátorky okresu Martin Zuzany Kubišoveja berie na vedomie jej zrušenie členstva v ĽZŽĽ

                                                                                  hlasovaním prijaté

3. rozhodnutie :  poveruje okresné koordinátorky v okresoch Banská Štiavnica ( M.F.) a Nové Zámky (D.B.)

                                                                                   hlasovaním prijaté

4. rozhodnutie :  poveruje okresných koordinátorov v jednotlivých krajoch po dohode zvolať do 2.11.2021 župné zhromaždenie na kreovanie pozícií a MVPž, urobiť zápis a ten doručiť (S.B), Osobná prítomnosť niekoho zo zakladateľov bude po vzájomnej dohode   možná                                       

                                                                                   hlasovaním prijaté

5. rozhodnutie : Okresní koordinátori do 31.10.2021 zašlú aktualizovanú člen. základňu s údajmi, resp. zabezpečia vyplnenie prihlášok cez webstránku (nzosr.skS.B.

                                                                                    hlasovaním prijaté

6. rozhodnutie : ĽZŽĽ zriaďuje Detskú radu Midgardu Slovenska a poveruje A. Kontuľovúprípravou a moderovaním skupiny

                                                                                    Hlasovaním prijaté


error: Obsah je chránený !! (Content is protected !!)